Zebranie Delegatów FKO RP

Kraków, dnia 05 marca 2019 r.

Panowie Oficerowie, Koledzy

Pragnę zaprosić was na Walne Zebranie Delegatów Federacji Kawalerii
Ochotniczej Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowane na dzień 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00 w salach Klubu Garnizonowego w Warszawie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta;
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej
4. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2018 w tym
sprawozdania finansowego;
5. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7. Przedstawienie przez Zarząd Planów działalności na rok 2019;
8. Wybory uzupełniające do Organów FKO RP;
9. Wolne Wnioski;
10. Zamknięcie Obrad;
Przypominam także o ilości delegatów decyduje ilość pozytywnie
zweryfikowanych sekcji w czasie odbytego popisu.
Pragnę również poinformować, że każdy delegat musi posiadać zaświadczenie
podpisane przez Zarząd własnego Stowarzyszenie potwierdzające uprawnienia danej
osoby do reprezentowania Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Delegatów.

Prezes Zarządu
Federacji Kawalerii Ochotniczej RP
rtm.kaw.och. Jan Znamiec

Do pobrania:  Zebranie Delegatów FKO RP