Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazdu Delegatów FKO RP

Kraków 12 kwietnia 2018r.

Zaproszenie na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Stowarzyszeń

Federacja Kawalerii Ochotniczej RP”.

Obrady zaplanowano w Warszawie w sali Hotelu Łazienkowskiego

przy ul. 29 listopada 3.

Program Zjazdu:

 1. Otwarcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów
 2. Rejestracja i weryfikacja Delegatów na Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
 3. Wybór Przewodniczącego
 4. Wybór Sekretarza
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Wnioskowej
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Złożenie sprawozdania z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego przez Zarząd FKO RP
 9. Przedstawienie przez Zarząd FKO RP programu działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 10. Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 1. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu FKO RP i programem działania Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
 1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu FKO RP i udzielenia absolutorium
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów

Sekretarz Zarządu FKO RP                                     Prezes Zarządu FKO RP

por. kaw. och. Franciszek Żmudzki                     rtm. kaw. och. Jan Znamiec