Obozy proobronne

Związek Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej RP
WE WSPÓŁPRACY Z BIUREM
DS. PROOBRONNYCH
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ORGANIZUJE:

Organizacja dziesięciodniowych obozów szkoleniowych o profilu proobronnym uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych

Projekt finansowany
ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

PROGRAM
Celem Federacji kawalerii Ochotniczej RP (FKO) jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania tradycji Kawalerii Polskiej, kultury fizycznej i sportu, dyscypliny, krzewienie obronności, zasad i idei patriotycznych. Cele te realizuje m.in. poprzez organizowanie obozów proobronnych
Realizując powierzone zadanie, Federacja Kawalerii Ochotniczej RP organizuje 4 edycje 10 dniowych obozów szkoleniowychdla 100 uczestników- Członków organizacji proobronnych, uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe
Obozy szkoleniowe będą realizowały- w wybranym zakresie- programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa” wdrożonego w 2017 r. dla klas mundurowych uczestniczących w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Obozy mają na celu podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Nacisk szkolenia położony będzie na szkolenie praktyczne
Plan szkolenia uzgodniony z Biurem ds. Proobronnych MON obejmujący 80 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych w trakcie jednej edycji będzie obejmował następujące zagadnienia:
Musztra,
Rozpoznanie wojskowe,
Terenoznawstwo,
Szkolenie inżynieryjno-saperskie,
Taktyka,
Szkolenie medyczne,
Łączność,
Obrona przed bronią masowego rażenia,
Szkolenie strzeleckie (budowa i obsługiwanie broni palnej, zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelania),
Nauka i doskonalenie jazdy konnej

CELE SZKOLENIOWE.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych u uczestników w zakresie przydatnym do wykorzystania jako przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej, NSR, WOT.
Zasadniczym celem szkoleniowym będzie utrwalenie i doskonalenie umiejętności i wiedzy oraz wdrożenie jednolitych standardów działania z tematów: szkolenie strzeleckie, musztra, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno-saperskie, taktyka, szkolenie medyczne, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, jazda konna przez członków organizacji pro obronnych oraz uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe
Popularyzacja służby wojskowej
Popularyzacja wśród uczestników aktywnego spędzania czasu oraz wzrost sprawności fizycznej poprzez zajęcia taktyczne, strzeleckie oraz jeździeckie.